GENEROUS Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

GENEROUS Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

Ví dụ về sử dụng Generous trong một câu và bản dịch của họ

The 110v or

220V Energy Saving Led Bulb pleasing in appearance generous.

The 110v hoặc 220V Energy Saving Led

Bulb hài lòng về ngoại hình generous.

Mọi người cũng dịch

We take pride in being quite generous with offering various bonus offers-

giving players more bang for their buck!

We take pride in being quite generous with offering various bonus offers-;

tạo cho người chơi nổ hơn cho buck của họ!

The“generous” spirit of these CEOs also tends to expire rather quickly,

with the average $1 tenure lasting around 3 years.

Tinh thần rất‘ hi sinh’ của các CEO này cũng

có xu hướng hết hạn khá nhanh, với thời gian trung bình kéo dài khoảng 3 năm.

Divided visually into three sections, the generous glass surfaces open up a line of sight to the lights

and into the interior.

Chia thành ba phần trực quan, các bề mặt kính rộng mở ra một đường ngắm với ánh sáng

và vào bên trong.

The story here revolves around a good and generous man, Nathan Steen,

who always tries to carry out several acts of kindness every day.

Câu chuyện xoanh quanh một người đàn ông tốt bụng và lịch hiệp,

Bài Hay  Danh từ của Generous là gì? Word form của Generous và cách dùng

Nathan Steen, người luôn cố gắng thực hiện một vài việc tốt mỗi ngày.

They are usually generous, humanitarian, and broadminded,

and tend to follow professions where they can serve humanity.

Họ thường là nhân đạo, rộng rãi và rộng lượng, và có khuynh hướng đi theo những ngành nghề mà họ có thể phục vụ nhân loại.

Women tend to have more generous hips, buttocks and thighs than men,

which help support pregnancy and childbirth.

Phụ nữ có hông, mông và đùi lớn hơn so với nam giới,

điều này giúp họ có thể mang thai và sinh nở.

The font set in the Writer is pretty mean but

can be made more generous by installing MS core fonts with Synaptic.

Bộ phông chữ trong Writer là cộng cụ tốt nhưng

có thể được làm cho hào phóng hơn bởi việc cài đặt thêm

các phông chữ gốc của Windows với Synaptic.

A generous pre-function area,

measuring 298 sq m, is ideal for welcome drinks and elegant tea/coffee breaks.

Sảnh chờ rộng 298 m2,

lý tưởng để thưởng thức đồ uống chào mừng và nghỉ ngơi với trà/ cà phê.

Take advantage of additional funds in your trading account with a generous credit line* at very low rates.

Tận dụng lượng vốn bổ sung trong tài khoản giao dịch của bạn với một hạn mức tín dụng* cùng lãi suất rất thấp.

Bài Hay  "generous" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

With a generous x-height, it’s very legible,

even at tiny sizes, yet it works equally well in bold, large headlines.

Với chiều cao x rộng, nó rất dễ đọc,

ngay cả ở các kích thước nhỏ, nhưng nó hoạt động tốt bằng các dòng tiêu đề lớn, đậm.

Love- caritas-

is an extraordinary force which leads people to opt for courageous and generous engagement in the field of justice and peace.

Tình yêu-“ caritas”- là nguồn lực lạ lùng thúc đẩy con người can đảm và đại độ dấn thân cho hòa bình và công lý.

It is also desirable to specify the number of homes handed over,

apartments and tenants were generous to their friends.

The rules governing quality and authenticity are still very strict,

but they’re a little more generous than those for DOCG status.

Các quy định về chất lượng và bản quyền rất

nghiêm ngặt nhưng vẫn thoáng hơn một chút sơ với DOCG.

Love- caritas-

is an extraordinary force which leads people to opt for courageous and generous engagement in the field of justice and peace.”.

Tình yêu- caritas- là nguồn lực ngoại thường dẫn đưa con người can đảm và đại độ dấn thân trong lĩnh vực hoà bình

và công lý”.

Bài Hay  She nghĩa là gì? She’s viết tắt của từ gì?

For example,

newbies are entitled to a £5 no deposit bonus and a generous match bonus up to £200.

Ví dụ, người

mới được hưởng £ 5 không có tiền thưởng và một trận đấu tiền thưởng hào phóng lên đến £ 200.

As you set foot on this amazing country of Europe,

you will realize that God has been a little extra generous on this part of the planet.

Như bạn đã nhập trong cảnh quan tuyệt vời này,

bạn sẽ cảm thấy rằng Thiên Chúa đã được overgenerous vào phần này của trái đất.

Kết quả: 3110, Thời gian: 0.0247

Từ đồng nghĩa của Generous

Cụm từ trong thứ tự chữ cái

generosity and compassion generosity and humility generosity and of authenticity generosity and policy decisions generosity and service generosity can generosity may generosity of heart generosity of spirit generosity of the hand generous generous access generous act generous actions generous aid generous american generous amount generous and allow generous and committed partner generous and compassionate generous and friendly

Bạn đang xem bài viết: GENEROUS Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch. Thông tin do Giáo Dục Việt Á chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *