Dạng 1. Nhận biết hình có trục đối xứng Chủ đề 9 Ôn hè Toán 6>

Dạng 1. Nhận biết hình có trục đối xứng Chủ đề 9 Ôn hè Toán 6>

>>>>

Hình có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

Lý thuyết

Hình có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

Một số hình có trục đối xứng:

– Đường tròn: Mỗi đường thăng đi qua tâm là một trục đối xứng.

– Hình thoi: Mỗi đường chéo là một trục đối xứng.

– Hình chữ nhật: Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

Bài Hay  Hàm số chẵn lẻ, cách xét tính chẵn lẻ của hàm số

Câu 2

Bài 1:

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào vở và vẽ tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có).

Bài 2:

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Lời giải chi tiết:

Bài 1:

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào vở và vẽ tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có).

Phương pháp

Vận dụng cách vẽ trục đối xứng của một hình.

Lời giải

Ta vẽ được trục đối xứng của 3 hình sau:

Hình bình hành không có trục đối xứng.

Bài 2:

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Phương pháp

Sử dụng định nghĩa đối xứng trục

Lời giải

Nhận thấy hình a, c, d có trục đối xứng.

Bạn đang xem bài viết: Giáo Dục Việt Á chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Phép đối xứng trục và đối xưng tâm cực hay

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *